eoffice
ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (ประกาศสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)
      กลุ่ม/หน่วย
2468
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
2467
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการไปร่วมประชุมสภาครูอาเซียน + 1 ครั้งที่ 34 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 บริหารงานบุคคล
2470
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อรับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2561
 บริหารงานบุคคล
2237
02-07-2561
 เอกสารแนบท้าย การอบรมพัสดุของโรงเรียนในสังกัด
 บริหารการเงินและสินทรัพย์
2465
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นภาคีโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้อง ๆ ที่ห่างไกล"
 อำนวยการ
2455
20-07-2561
 เรียน ผอ.รร.บ้านโคกแสมสาร/บ้านเขาราบ/บ้านปรางค์น้อย/ซอย 17 สาย 2 ซ้าย เรื่อง การแก้ไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 บริหารงานบุคคล
2462
20-07-2561
 เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง การเผยแพร่สือการเรียนรู้ "วินัยจราจร"
 อำนวยการ
2452
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561
 บริหารงานบุคคล
2453
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรเรียนบ้านดงน้อย (ชัยบาดาล) เรื่อง การขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
2461
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2459
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติเนื่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2457
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
2454
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ ,บ้านบัวชุม,บ้านลำโป่งเพชร,บ้านเขายายกะตา,บ้านหัวลำ,บ้านกุดตาเพชร,บ้านห้วยใหญ่ เรื่อง การจัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2449
19-07-2561
 กิจจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้ดาราศาสตร์
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2448
19-07-2561
 ผอ.ร.ร.อนุบาลท่าหลวง (แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2018" 2561
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2443
19-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
2442
19-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน) เรื่อง การสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปี 2561 และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์
 บริหารงานบุคคล
0023
19-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561
 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
2441
19-07-2561
 เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (ที่มีครูผ่านการอบรม Boot camp รุ่นที่ 11 - 18)เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ระยะที่ ๒
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0025
19-07-2561
 ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี ๒๕๖๑
 กลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง
2436
19-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม เรื่อง การขอนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
2382
16-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า และอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) เรื่อง แจ้งกำหนดการอบรมและการติดตามผล Follow on) การอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 16
 บริหารงานบุคคล
2437
19-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวมในสังกัด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2561 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
 นโยบายและแผน
2439
19-07-2561
 แจ้งโรงเรียนบ้าน ม่วงค่อม
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
2439
19-07-2561
 แจ้งโรงเรียนบ้านม่วงค่อม
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
2434
19-07-2561
 เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่ม เรื่อง ขอเชิญประชุม
 อำนวยการ
2425
18-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2426
18-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรเงรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ขยายการรับสมัค รองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2428
18-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางราก เรื่อง การขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
2420
18-07-2561
 ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น (การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค)
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2427
18-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำสนธิ เรื่อง การอนุญาตลาป่วย
 บริหารงานบุคคล
2411
17-07-2561
 การแข่งขัน OBEC Sport Inspired by ThaiPBS ปี 2561
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2401
18-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 อำนวยการ
2424
18-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 บริหารงานบุคคล
2423
18-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทอง บ้านโคกแสมสาร วัดสุนทรเทพคีรี บ้านปรางค์น้อย ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย อนุบาลลำนารายณ์ บ้านสระเพลง วัดโคกสลุง และบ้านเขาราบ เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ และเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 บริหารงานบุคคล
2412
18-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ยกเลิกการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 นโยบายและแผน
2394
17-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ มะกอกหวาน วัดสุนทรเทพคีรี อนุบาลท่าหลวง บ้านซับงูเหลือม ซอย 19 สาย 2 ขวา บ้านวังทอง บ้านหนองมะค่า เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ
 อำนวยการ
2408
17-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 15 โรงเรียน เรื่อง การดำเนินการจัดการอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
2403
17-07-2561
 เรียน ผอ. รร. บ้านหนองเกตุ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
2406
17-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ -เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2401
17-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 อำนวยการ
****
17-07-2561
 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอให้โรงเรียน ตอบแบบสอบถาม ตามลิ้งค์ ที่ส่งมาพร้อมนี้
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
2388
17-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑
 อำนวยการ
2400
17-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง เน้นย้ำการปฏิบัติตแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐ
 อำนวยการ
2399
17-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
2398
17-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประชุมผ่านระบบทางไกลเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai school lunch สำหรับการจัดอาหารกลางวันนักเรียน
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2397
17-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากรวด เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
2396
17-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง,บ้านหนองโกวิทยา,อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
2390
17-07-2561
 เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 4
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2391
17-07-2561
 เรียน ผอ. รร. ช่องสาริกา บ้านหนองขาม บ้านซ้ับไทร และบ้านหนองไทร เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561
 บริหารงานบุคคล

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ] Next>>
[ กลับหน้าปัจจุบัน ]
Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
kaj_did@live.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.