eoffice
ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (ประกาศสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)
      กลุ่ม/หน่วย
1658
21-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0015
21-05-2561
 เรียนผู้อำนวยการทุกโรงเรียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ประจำปี 2561
 กลุ่มโรงเรียนหนองม่วง
1654
21-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปี 2561งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 นโยบายและแผน
1652
21-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน เรื่อง ขอเชิญประชุม Morning brief
 อำนวยการ
1651
21-05-2561
 เรียน ผอ.รร.วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม และ รร.บ้านซับจำปา เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการในสมุดประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 (สนธยา ธัญญลักษณ์)
 บริหารงานบุคคล
1652
21-05-2561
 เรียน ผอ.รร.บ้านราษฎร์บำรุง เรื่อง ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาใน ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 (นายบัณฑิต สุขวารี)
 บริหารงานบุคคล
0014
20-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มสระโบสถ์ทุกโรงเรียน เรื่อง การประชุมสัมมนาเรื่องการจัดทำ และการนำไปใช้ หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์
1648
18-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
1647
18-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน เรื่อง รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม
 อำนวยการ
1640
18-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ เรื่อง การคัดเลือก คัดสรร ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561
 บริหารงานบุคคล
1642
18-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1637
18-05-2561
 การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1638
18-05-2561
 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน/ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2561
 อำนวยการ
1639
18-05-2561
 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง/ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมเจ้าพระยา - ป่าสัก EXPO 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2"
 อำนวยการ
1635
18-05-2561
 เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ(Citizen Feedback) และ โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร( No copy)
 อำนวยการ
1636
18-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 นโยบายและแผน
1600
18-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ บ้านมะกอกหวาน วัดสุนทรเทพคีรี อนุบาลท่าหลวง ซับงูเหลือม ซอย 19 สาย 2 ขวา บ้านวังทอง บ้านหนองมะค่า เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ
 อำนวยการ
1633
18-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบ Tele Conference
 นโยบายและแผน
1627
18-05-2561
 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง/ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานและกระบวนการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 อำนวยการ
1619
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ บ้านยางโทน บ้านดงน้อย(สระโบสถ์) บ้านหนองประดู่ อนุบาลท่าหลวง และชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม เรื่อง การอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp รุ่นที่ 17
 บริหารงานบุคคล
1623
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0014
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561
 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
1616
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การดำเนินการจัดการอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1615
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง,บ้านทรัพย์เจริญ,บ้านหนองโกวิทยา,บ้านมะกอกหวาน,บ้านห้วยสาราม เรื่อง การดำเนินการจัดการอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1603
16-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน (แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่บริการที่ยังไมีมีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง)
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1614
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 นโยบายและแผน
1611
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์น้อย เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
1610
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
1609
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม เรื่อง อนุญาตลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการ
 บริหารงานบุคคล
1602
16-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง โครงการของสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับบุตรหลานทหารผ่านศึกสาธารณรัฐเกาหลี
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1594
16-05-2561
 เรียน ผอ.รร.ที่มีอัตราจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ครั้งที่ 2
 บริหารงานบุคคล
1599
16-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 33
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1595
16-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง เรื่อง การเทียบประสบการณ์เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 บริหารงานบุคคล
1592
15-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
0005
15-05-2561
 เรียนเชิญ คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สปอ.พัฒนานิคม(เดิม) ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม ร.ร.วัดหนองนา ร.ร.ซอย 19/2 ขวา ร.ร.ซอย 17/2 ซ้าย ร.ร.ช่องสาริกา ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ ซอย 12/4 ซ้าย ร.ร.บ้านดีลัง ร.ร.บ้านมะนาวหวาน ร.ร.บ้านหนองปีกนก ร.ร.บ้านคลองกลุ่ม ร.ร.บ้านคลองสาริกา ประชุม
 กลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม
1590
15-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
 บริหารงานบุคคล
1588
15-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561
 บริหารงานบุคคล
1584
11-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งการโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2561 (70%)
 บริหารการเงินและสินทรัพย์
1581
11-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1586
11-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่1/2561)
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1585
11-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามสภาพการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1575
11-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา
 บริหารงานบุคคล
1574
11-05-2561
 เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกลุ่ม เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเครือข่าย
 บริหารงานบุคคล
1582
11-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตามรายชื่อดังแนบ) เรื่อง การสำรวจความเร็วอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 ที่ใช้เครือข่าย Uninet
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1581
11-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1580
11-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2561
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1579
11-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโณงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอส่งคำสั่ง
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1569
11-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหาสถานศึกษา ว่างเพิ่มเติม
 บริหารงานบุคคล
1572
11-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2561 (70%)
 นโยบายและแผน
1558
10-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 (10 โรงเรียน) และโรงเรียนโครงการสะเต็มศึกษา ต้นกล้า Smart Trainner Team ปี 2560 (10 โรงเรียน) และโรงเรียนอื่ เรื่อง การส่งครูเข้ารับการอบรมสะเต็มออนไลน์ ณ โรงเรียนศูนย์สะเต็มโรงเรียนบ้านม่วงค่อม
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ] Next>>
[ กลับหน้าปัจจุบัน ]
Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
kaj_did@live.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.