การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
บริหารงานบุคคล
เลขที่หนังสือส่ง :
2344
ลงวันที่ :
12-07-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ และบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง ส่งแบบสรุปผลการประเมินและวุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด:
รายละเอียด ดังแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก