การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
บริหารงานบุคคล
เลขที่หนังสือส่ง :
2338
ลงวันที่ :
12-07-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียด:
รายละเอียด ดังแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก