การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เลขที่หนังสือส่ง :
2358
ลงวันที่ :
12-07-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"
รายละเอียด:
ตามที่ จังหวัดลพบุรีแจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กำหนดวันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก