การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
บริหารการเงินและสินทรัพย์
เลขที่หนังสือส่ง :
2356
ลงวันที่ :
12-07-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน เรื่อง จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดในโรงเรียน
รายละเอียด:
รายละเอียด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก