การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
กลุ่มโรงเรียนธรรมรักษ์สัมพันธ์
เลขที่หนังสือส่ง :
0290
ลงวันที่ :
12-07-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓)
รายละเอียด:
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓)
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1  || ดาวน์โหลด2 || 
กลับหน้าหลัก