การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
อำนวยการ
เลขที่หนังสือส่ง :
2336
ลงวันที่ :
11-07-2561
เรื่อง :
เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
รายละเอียด:
ด้วย สพฐ.มีความห่วงใยในช่วงเข้าฤดูฝนแล้ว จึงกำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม โดยให้สถานศึกษาตรวจตราความพร้อมของอาคารเรียน อาคารประกอบฯให้มีความมั่นคงแข็งแรง หากพบว่าชำรุดให้การแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยให้ปฏิบัติตาม สพฐ.ที่ ศธ04001/ว3935 ลงวันที่ 18 มิ.ย.61 โดยเคร่งครัดหากเกิดสถานการณ์ ให้รายงาน สพฐ.ด่วน ความละเอียดดังแจ้งแล้ว
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก