การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เลขที่หนังสือส่ง :
2333
ลงวันที่ :
11-07-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
รายละเอียด:
ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ วรรค ๑ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงความร่วมมือ ผอ.รร. รองผอ.รร. ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษา ที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย ดำเนินการกรอกแบบ ขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก