การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
บริหารงานบุคคล
เลขที่หนังสือส่ง :
2325
ลงวันที่ :
11-07-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเขว้า ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 และชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
รายละเอียด:
รายละเอียด ดังแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก