การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
เลขที่หนังสือส่ง :
2320
ลงวันที่ :
10-07-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งของโรงเรียน
รายละเอียด:
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งของโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1  || ดาวน์โหลด2 || 
กลับหน้าหลัก