การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เลขที่หนังสือส่ง :
2312
ลงวันที่ :
10-07-2561
เรื่อง :
เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน
รายละเอียด:
รายละเอียด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก