การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
อำนวยการ
เลขที่หนังสือส่ง :
2318
ลงวันที่ :
10-07-2561
เรื่อง :
เรียน ผอ.ร.ร.ทุกแห่ง เรื่อง การติดตามและประเมินผลการการดำเนินการภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ง
รายละเอียด:
ด้วย จังหวัดลพบุรี ได้การติดตามและประเมินผลการการดำเนินการภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ง ปี พ.ศ.2559-2560 ตาม มติ ครม.เมื่อวันที่ 17 มี.ค.58 ซึ่ง กระทรวง กศ.ได้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 2 และได้กำหนดมาตรการที่4:การส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการภัยแล้งในสถานศึกษา สพป.ลบ.2 จึงขอความร่วมมือให้ ร.ร.ที่จัดหลักสูตรและดำเนินการตามมาตรนี้ กรอกข้อมูลตามแบบฯดังแนบนี้ ส่งกลับภายในวันที่ 23 ก.ค.61
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1  || ดาวน์โหลด2 || 
กลับหน้าหลัก