การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
อำนวยการ
เลขที่หนังสือส่ง :
2301
ลงวันที่ :
10-07-2561
เรื่อง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
รายละเอียด:
ด้วย จังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ขณะนี้ยังมีบางหน่วยงาน/บางจังหวัด ใช้หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อหรือแจ้งให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียนหรือแจ้งผลการดำเนินการหรือเสนอข้อมูลข้อคิดเห็น ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบพระราชวินิจฉัยหรือพระราชดำริ ซึ่งไม่ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น เพี่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและแนวทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยจึงให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้โดยอย่างเคร่งครัด นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สถานศึกษาถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก