การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
บริหารงานบุคคล
เลขที่หนังสือส่ง :
1619
ลงวันที่ :
17-05-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ บ้านยางโทน บ้านดงน้อย(สระโบสถ์) บ้านหนองประดู่ อนุบาลท่าหลวง และชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม เรื่อง การอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp รุ่นที่ 17
รายละเอียด:
รายละเอียด ดังแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก