การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
เลขที่หนังสือส่ง :
1623
ลงวันที่ :
17-05-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
รายละเอียด:
การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก