การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เลขที่หนังสือส่ง :
1603
ลงวันที่ :
16-05-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน (แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่บริการที่ยังไมีมีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง)
รายละเอียด:
สพฐ.มีมติในที่ประชุมให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แก้ปีญหานักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง พร้อมทั้งให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรยน รายงานข้อมูลดังกล่าว ภายวันที่ 28 พ.ค.2561
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1  || ดาวน์โหลด2 || 
กลับหน้าหลัก