การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
นโยบายและแผน
เลขที่หนังสือส่ง :
1614
ลงวันที่ :
17-05-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียด:
สพป.ลพบุรี เขต2 ขอให้โรงเรียนเข้าระบบ Data Management Center เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เช่น พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน ไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ฯลฯ ทำการเพิ่มนักเรียนเข้าใหม่ ย้ายเข้า/ย้ายออก น้ำหนัก/ส่วนสูง นักเรียนด้อยโอกาส โดยให้โรงเรียนเข้าดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ก่อนเวลา 00.00 น. โดยปุ่มยืนยันจะปรากฏขึ้นในวันที่ 5 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1  || ดาวน์โหลด2 || 
กลับหน้าหลัก