การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
บริหารงานบุคคล
เลขที่หนังสือส่ง :
1609
ลงวันที่ :
17-05-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม เรื่อง อนุญาตลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการ
รายละเอียด:
รายละเอียด ดังแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก