การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
บริหารงานบุคคล
เลขที่หนังสือส่ง :
1595
ลงวันที่ :
16-05-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง เรื่อง การเทียบประสบการณ์เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด:
บัดนี้ ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางธนสิตา วงษ์อุทัย นำระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษามานับรวมกับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ รายละเอียดหนังสือที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก