การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
บริหารงานบุคคล
เลขที่หนังสือส่ง :
1590
ลงวันที่ :
15-05-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
รายละเอียด:
รายละเอียด ดังแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก