การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
บริหารการเงินและสินทรัพย์
เลขที่หนังสือส่ง :
1584
ลงวันที่ :
11-05-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งการโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2561 (70%)
รายละเอียด:
โอนเงินอุดหนุน จำนวน 3 รายการ 1.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 3.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1  || ดาวน์โหลด2 ||  ดาวน์โหลด3
กลับหน้าหลัก