การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
นโยบายและแผน
เลขที่หนังสือส่ง :
1572
ลงวันที่ :
11-05-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2561 (70%)
รายละเอียด:
รายละเอียด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก