e-office
[ สพป.ลบ.๒/กลุ่ม ส่งหนังสือราชการ | ค้นหาหนังสือราชการย้อนหลัง | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหลักสถานศึกษาส่งหนังสือราชการ ]
ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (หนังสือราชการจาก สพป.ลบ.๒)
      กลุ่ม/หน่วย
1658
21-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0015
21-05-2561
 เรียนผู้อำนวยการทุกโรงเรียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ประจำปี 2561
 กลุ่มโรงเรียนหนองม่วง
1654
21-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปี 2561งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 นโยบายและแผน
1652
21-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน เรื่อง ขอเชิญประชุม Morning brief
 อำนวยการ
1651
21-05-2561
 เรียน ผอ.รร.วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม และ รร.บ้านซับจำปา เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการในสมุดประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 (สนธยา ธัญญลักษณ์)
 บริหารงานบุคคล
1652
21-05-2561
 เรียน ผอ.รร.บ้านราษฎร์บำรุง เรื่อง ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาใน ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 (นายบัณฑิต สุขวารี)
 บริหารงานบุคคล
0014
20-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มสระโบสถ์ทุกโรงเรียน เรื่อง การประชุมสัมมนาเรื่องการจัดทำ และการนำไปใช้ หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์
1648
18-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
1647
18-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน เรื่อง รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม
 อำนวยการ
1640
18-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ เรื่อง การคัดเลือก คัดสรร ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561
 บริหารงานบุคคล
1642
18-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1637
18-05-2561
 การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1638
18-05-2561
 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน/ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2561
 อำนวยการ
1639
18-05-2561
 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง/ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมเจ้าพระยา - ป่าสัก EXPO 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2"
 อำนวยการ
1635
18-05-2561
 เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ(Citizen Feedback) และ โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร( No copy)
 อำนวยการ
1636
18-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 นโยบายและแผน
1600
18-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ บ้านมะกอกหวาน วัดสุนทรเทพคีรี อนุบาลท่าหลวง ซับงูเหลือม ซอย 19 สาย 2 ขวา บ้านวังทอง บ้านหนองมะค่า เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ
 อำนวยการ
1633
18-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบ Tele Conference
 นโยบายและแผน
1627
18-05-2561
 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง/ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานและกระบวนการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 อำนวยการ
1619
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ บ้านยางโทน บ้านดงน้อย(สระโบสถ์) บ้านหนองประดู่ อนุบาลท่าหลวง และชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม เรื่อง การอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp รุ่นที่ 17
 บริหารงานบุคคล
1623
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0014
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561
 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
1616
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การดำเนินการจัดการอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1615
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง,บ้านทรัพย์เจริญ,บ้านหนองโกวิทยา,บ้านมะกอกหวาน,บ้านห้วยสาราม เรื่อง การดำเนินการจัดการอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1603
16-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน (แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่บริการที่ยังไมีมีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง)
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1614
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 นโยบายและแผน
1611
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์น้อย เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
1610
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
1609
17-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม เรื่อง อนุญาตลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการ
 บริหารงานบุคคล
1602
16-05-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง โครงการของสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับบุตรหลานทหารผ่านศึกสาธารณรัฐเกาหลี
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
kaj_did@live.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.