e-office
[ สพป.ลบ.๒/กลุ่ม ส่งหนังสือราชการ | ค้นหาหนังสือราชการย้อนหลัง | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหลักสถานศึกษาส่งหนังสือราชการ ]
ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (หนังสือราชการจาก สพป.ลบ.๒)
      กลุ่ม/หน่วย
2468
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
2467
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการไปร่วมประชุมสภาครูอาเซียน + 1 ครั้งที่ 34 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 บริหารงานบุคคล
2470
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อรับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2561
 บริหารงานบุคคล
2237
02-07-2561
 เอกสารแนบท้าย การอบรมพัสดุของโรงเรียนในสังกัด
 บริหารการเงินและสินทรัพย์
2465
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นภาคีโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้อง ๆ ที่ห่างไกล"
 อำนวยการ
2455
20-07-2561
 เรียน ผอ.รร.บ้านโคกแสมสาร/บ้านเขาราบ/บ้านปรางค์น้อย/ซอย 17 สาย 2 ซ้าย เรื่อง การแก้ไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 บริหารงานบุคคล
2462
20-07-2561
 เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง การเผยแพร่สือการเรียนรู้ "วินัยจราจร"
 อำนวยการ
2452
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561
 บริหารงานบุคคล
2453
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรเรียนบ้านดงน้อย (ชัยบาดาล) เรื่อง การขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
2461
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2459
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติเนื่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2457
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
2454
20-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ ,บ้านบัวชุม,บ้านลำโป่งเพชร,บ้านเขายายกะตา,บ้านหัวลำ,บ้านกุดตาเพชร,บ้านห้วยใหญ่ เรื่อง การจัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2449
19-07-2561
 กิจจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้ดาราศาสตร์
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2448
19-07-2561
 ผอ.ร.ร.อนุบาลท่าหลวง (แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2018" 2561
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2443
19-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
2442
19-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน) เรื่อง การสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปี 2561 และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์
 บริหารงานบุคคล
0023
19-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561
 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
2441
19-07-2561
 เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (ที่มีครูผ่านการอบรม Boot camp รุ่นที่ 11 - 18)เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ระยะที่ ๒
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0025
19-07-2561
 ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี ๒๕๖๑
 กลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง
2436
19-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม เรื่อง การขอนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
2382
16-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า และอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) เรื่อง แจ้งกำหนดการอบรมและการติดตามผล Follow on) การอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 16
 บริหารงานบุคคล
2437
19-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวมในสังกัด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2561 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
 นโยบายและแผน
2439
19-07-2561
 แจ้งโรงเรียนบ้าน ม่วงค่อม
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
2439
19-07-2561
 แจ้งโรงเรียนบ้านม่วงค่อม
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
2434
19-07-2561
 เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่ม เรื่อง ขอเชิญประชุม
 อำนวยการ
2425
18-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2426
18-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรเงรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ขยายการรับสมัค รองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2428
18-07-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางราก เรื่อง การขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
2420
18-07-2561
 ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น (การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค)
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
kaj_did@live.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.