News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลพบุรี เขต 2

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดโคกสลุง
 
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดโคกสลุง
8 ธันวาคม 2560
   โรงเรียนวัดโคกสลุงจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนซึ่งแบ่งนักกีฬาออกเป็น 2สีคือสีเขียว และสีขาว เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในโรงเรียนและเพื่อให้เยวชนห่างไกลยาเสพติดในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

ภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดโคกสลุง