News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลพบุรี เขต 2

ประชุมกรรมการที่ปรึกษา/กรรมการสถานศึกษาฯ
 
ประชุมกรรมการที่ปรึกษา/กรรมการสถานศึกษาฯ
16 ตุลาคม 2560
   โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วจัดการประชุมกรรมการที่ปรึกษา/กรรมการสถานศึกษาฯ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศรีอานันท์

ภาพกิจกรรม ประชุมกรรมการที่ปรึกษา/กรรมการสถานศึกษาฯ