News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลพบุรี เขต 2

โครงการเสริมสร้างการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
โครงการเสริมสร้างการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
16 กรกฏาคม 2558
   โรงเรียนบ้านบัวชุม จัดโครงการเสริมสร้างการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดภูฐาน เด็กๆได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ สามารถนำไปทำเองได้ที่บ้าน เด็กๆมีความสุขกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการผ่อนคลาย ครั้งหน้าอีกไม่นานจะมีเห็ดมาอวดให้ท่านๆได้ดูกันค่ะ โดยมีคุณครูที่ปรึกษาเจ้าของกิจกรรม คุณครูประวิทย์ สีทับทิม และได้รับการสนุนอย่างดียิ่งจากท่านผอ.ประวิทย์ อ่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวชุม BY CHAN

ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง