News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลพบุรี เขต 2

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมค่ายความรู้สู่การปฏิบัติจริงในศูนย์อาเซียน
 
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมค่ายความรู้สู่การปฏิบัติจริงในศูนย์อาเซียน
8 กรกฏาคม 2558
   ด้วยโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ซึ่งเป็นศูนย์อาเซียนศึกษา(Leaning School) ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายความรู้สู่การปฏิบัติจริงใจศูนย์อาเซียน ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จำนวนโรงเรียนละ ๕ คน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น โดยมีกำหนดการจัดอบรมในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ในการนี้โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ทราบ หากโรงเรียนใดมีความประสงค์เข้ารับการอบรมโปรดส่งรายชื่อมายังโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nikom200981@hotmail.com โดยรับจำนวนจำกัดไม่เกิน ๑๕๐ คน

ภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมค่ายความรู้สู่การปฏิบัติจริงในศูนย์อาเซียน